menu MENU

Nowy klient

Utwórz konto

Dzięki rejestracji będziesz mógł robić zakupy szybciej, śledzić statusy zamówień oraz przeglądać historię zamówień.

Dalej

Zarejestrowany klient

Mam już konto

Developed by Data Forge: Kompleksowa obsługa Twojego biznesu

Regulamin Sklepu
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego regulaminu!


WSTĘP
1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma: GALERIA BIŻUTERII ORA-  JOLANTA WRONA,  UL.ŚW. ANNY 3/ 1A, 31-008 KRAKÓW , NIP - 9451159670  , REGON  357163040 ( adres email sklepora@gmail.com , nr telefonu +48 781 661 212 )  wpisana do CENTRALNEJ  EWIDENCJI I INFORMACJI   O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  zwana dalej Sklepem.

2. Administratorem danych osobowych jest Jolanta Wrona prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą GALERIA BIŻUTERII ORA

3. Sklep porozumiewa się z konsumentem w następujący sposób ;  tradycyjna droga pocztowa, telefonicznie, wysyłaniem informacji pocztą elektroniczną . Adresy podane są w punkcie 1 niniejszego regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin reguluje m.in. kwestie składania Zamówień, zawarcia Umowy, dostawy Produktów, odstąpienia od Umowy, procedurę postępowania w przypadku Produktów wadliwych, .

5. Składając Zamówienie oświadczasz, że:

a) masz ukończone 18 lat

 

Oferowane usługi , warunki zamówienia i sprzedaży:
1. Sklep internetowy oferuje sprzedaż współczesnej biżuterii artystycznej.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firma GALERIA BIŻUERII ORA- JolantaWrona  
3. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z trzech kroków; krok
1- zarejestrowanie, krok 2- wybranie produktów, krok 3- złożenie zamówienia, krok 4- zapłata za zamówione produkty.

 

4. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest przeprowadzenie rejestracji  oraz akceptacja niniejszego Regulaminu, i warunków sprzedaży


3. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówień znajdujący się na stronie internetowej http://galeria-ora.com/sklep/. Składając zamówienie Klient zawiera z naszą firmą umowę sprzedaży na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym dla obsługi transakcji oraz działań marketingowych.


4. Poprzez złożenie zamówienia Klient akceptuje wszystkie warunki umowy i niniejszego regulaminu.


5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18.00 oraz   zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym.


6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą realizowane.


7. Konieczne jest podanie przez Zamawiającego adresu e-mail, numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego, pod którymi będzie możliwość potwierdzenia zamówienia i ewentualnego odmówienia jego realizacji. Podanie tych danych jest warunkiem realizacji zamówienia.


8.W przypadku kiedy sklep nie będzie w stanie zrealizować zamówienia wówczas  zastrzega sobie prawo odmowy realizacji  Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie w terminie siedmiu dni, a środki pieniężne o ile zostały wpłacone będą  zwrócone.  Sklep zastrzega sobie również prawo nie potwierdzenia zamówienia w sytuacji gdy Klient nie podał wszystkich informacji lub gdy informacje te budzą wątpliwości co do ich prawdziwości. Potwierdzenie zamówienia jest datą zawarcia umowy.


9. Ceny towarów znajdujących się w sklepie podane są w złotych polskich oraz zawierają należny podatek VAT. Ceny towarów uwidocznione są obok zdjęcia danego produktu.  


10. Na życzenie klientów wystawiamy faktury VAT. Wysyłamy oryginał faktury wraz z zamówionym towarem. Dla każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu - paragon fiskalny lub na życzenie Faktura VAT


11. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej


12. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 10 dni roboczych i zależy od wyboru rodzaju przesyłki i od tego, czy zamówiony towar jest aktualnie na stanie. Zazwyczaj czas ten wynosi 3 do 4 dni roboczych. W przypadku gdyby nie było możliwości realizacji zamówienia w wyżej wymienionym terminie poinformujemy Zamawiającego o tym fakcie pod wskazany przez Niego adres e-mail.


13. Zamówione towary dostarczane są pod adres wskazany przez Zamawiającego.  Zamówione towary będą dostarczane  bez wad.


14. W przypadku wysyłki towaru "za zaliczeniem pocztowym" zapłata za towar uiszczana jest gotówką spedytorowi lub na poczcie przy odbiorze przesyłki. Warunkiem odbioru towaru jest uiszczenie należności.


15. W przypadku zapłaty przelewem na nasze konto bankowe: MBank 86 1140 2004 0000 3102 7614 4962 towar wysyłany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku.


16. Koszty przesyłki ponosi klient (opłaty według cennika Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej . )


17. Formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik Poczty Polskiej S.A. lub kurier. Zamówienia realizowane są  na terytorium Polski oraz na życzenie Klienta poza granicami kraju.

 

18. W przypadku osobistego odbioru produktu w  Galerii ORA przy ul.Św. Anny 3/ 1 A Kraków, przy płatności gotówką, Klient jest zobowiązany do jego odebrania w ustalonym wcześniej terminie.

 

19. Oferowana biżuteria wykonana jest według autorskich projektów.  Galeria zastrzega sobie drobne różnice pomiędzy fotografią umieszczoną na stronie sklepu, a oryginalnym produktem .

 


20. Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane (paczka nie została wysłana) istnieje możliwość anulacji złożonego zamówienia. Należy wtedy skontaktować się na adres wymieniony w punkcie 1 niniejszego regulaminu. Składając zamówienie klient zgadza się na otrzymywanie wiadomości e-mail związanych z produktem.

 


21. Za stan przesyłki odpowiada przewoźnik – w razie uszkodzenia towaru podczas przesyłki lub opóźnienia w dostawie ponad 14 dni , Sklep złoży stosowną reklamację.

 

22.Przed odebraniem towaru od dostawcy , Klient winien sprawdzić stan opakowania oraz towaru. W przypadku uszkodzenia towaru  należy sporządzić protokół szkody i uzyskać podpis dostawcy a towaru nie należy odbierać .

23. Reklamacje należy składać wyłącznie w formie pisemnej na adres GALERIA BIŻUTERII ORA-  JOLANTA WRONA,  UL.ŚW. ANNY 3/ 1A, 31-008 KRAKÓW .

Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego poprzez wysłanie na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym

24.  Aby umożliwić konsumentowi  dostęp do wszelkich środków ochrony prawnej w przypadku otrzymania wadliwego Produktu, możemy potrzebować pomocy Konsumenta  oraz niezwłocznego przekazania pewnych informacji na temat Produktu, w tym:

a) sprecyzowania, z uwzględnieniem szczegółów, jak Produkt jest według konsumenta  uszkodzony lub wadliwy; oraz

b) numeru dokumentu dostawy oraz wszelkich innych zasadnie wymaganych przez nas informacji.

25.Jeśli chcesz, abyśmy naprawili, wymienili lub zwrócili zapłatę za Produkt zgodnie z obowiązującą Umową i okaże się, że ów Produkt:

a) był nienależycie użytkowany

lub

b) uległ uszkodzeniu spowodowanemu niewłaściwymi próbami modyfikacji lub naprawy;

 lub

c) uległ normalnemu zużyciu, to, po dostarczeniu , Sklep może  według własnego uznania nie podejmować pozytywnej decyzji o naprawie, wymianie lub zwrocie zapłaty za Produkt oraz może  zażądać, żeby konsument  uiścił wszelkie uzasadnione koszty przesyłki oraz obsługi zgodnie z aktualnym cennikiem opłat i kosztów standardowych,

26Ochrona danych

Zbiór danych osobowych gromadzonych przez  Jolantę Wrona - GALERIA BIŻUTERII ORA,  podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 (zwaną dalej Ustawą).

Dane osobowe zgromadzone w bazie danych Jolanta Wrona - GALERIA BIŻUTERII ORA,  są wykorzystywane w celu:

1.sprzedaży produktów,

2.wystawiania faktur,

3.korespondencji związanej z reklamacjami i zapytaniami klientów,

4.w celach marketingowych – informacji o bieżących promocjach i wernisażach.

5.w celach statystycznych.

 

Zbiór danych osobowych sklepu  zawiera następujące dane:

1.nazwiska i imiona,

2.adresy zamieszkania lub pobytu,

3.adresy poczty elektronicznej,

4.numery identyfikacji podatkowej (w przypadku konieczności wystawienia faktury),

5.numery telefonów,

6.daty ostatnich logowań,

Powyższa baza danych nie jest przekazywana żadnemu innemu podmiotowi.

 

 

 

Dostęp do bazy danych sklepu  zabezpieczony jest zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024).
27. Informacja na temat prawa odstąpienia od umowy zawarte są w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu .

ZAŁĄCZNIK NR 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA  ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować  GALERIA BIŻUTERII ORA  - Jolanta Wrona ( ul. Św. Anny 3/ 1 A , Kraków )  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia  

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór ten stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz GALERIA BIŻUTERII ORA-  JOLANTA WRONA na adres  UL.ŚW. ANNY 3/ 1A, 31-008 KRAKÓW , jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy . Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy .

 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy .

 

 

 

 

 

 

Załącznik NR 2 ( Wzór odstąpienia )

 

Imię i nazwisko Konsumenta:
Adres zamieszkania:

 

Do

GALERIA BIŻUTERII ORA

JOLANTA WRONA

UL.ŚW. ANNY 3/ 1A

31-008 KRAKÓW

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta   odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na odległość w ramach sklepu internetowego , numer zamówienia: . . . . . . . . . . ., zawartej dnia. . . . . . . . . . . . . .

Proszę o zwrot kwoty. . . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .)
na konto bankowe nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
przekazem pocztowym na adres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zwracam w stanie niezmienionym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . otrzymany dnia . . . . . . . . . . . . . .

Nr zwrotu..................... 

 

 

Podpis konsumenta